Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN SERWISU

 

Oddanie sprzętu do naprawy/diagnozy łączy się z akceptacją poniższego regulaminu. Prosimy o zabezpieczenie danych (wykonanie kopii zapasowej) przed oddaniem sprzętu na serwis.

 

 1. ZGŁOSZENIE SERWISOWE
  1. Warunkiem rozpoczęcia usługi serwisowej jest podpisanie przez Klienta zlecenia serwisowego i tym samym akceptacja niniejszego Regulaminu.
  2. Wydany Klientowi przez Serwis dokument potwierdzający przyjęcie sprzętu do naprawy (nazywany dalej pokwitowaniem), jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu powierzonego do naprawy.
  3. Diagnoza sprzętu powierzonego do naprawy jest odpłatna i wynosi 20 PLN brutto. Diagnoza jest naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy Klient nie akceptuje kosztów naprawy lub jest ona niemożliwa do przeprowadzenia z przyczyn niezależnych (np. brak dostępu do części zamiennych). Opłaty niestandardowe naliczane są po uprzednim uzgodnieniu z Klientem.
  4. Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi bez podania przyczyny. Zapis ten nie dotyczy Klientów będących konsumentami.
  5. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej.
  6. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu pokwitowania. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Klienta adres, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem kosztów wysyłki.
  7. Odpady poserwisowe są utylizowane,  o chęci otrzymania odpadów należy poinformować Serwis przed rozpoczęciem naprawy.

 

 1. CZAS TRWANIA NAPRAWY
  1. Czas naprawy jest zależny od rodzaju usterki i dostępności części zamiennych.
  2. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.
  3. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia lub kosztach przekraczających podany limit Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  4. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu nie później niż w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji o zakończeniu naprawy.
  5. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie, o którym mowa powyżej, Serwis  powtórnie podejmuje próbę powiadomienia Klienta o obowiązku odbioru sprzętu w terminie 30 dni od daty powtórnego poinformowania Klienta.
   Po upływie 360 dni od dnia podjęcia próby powtórnego zawiadomienia Klienta (np. połączenie głosowe, sms, mail) o możliwości odbioru sprzętu, nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z przyczyn niezależnych (uporczywe nieodbieranie telefonu przez Klienta, zmiana numeru kontaktowego bez uprzedniego powiadomienia Serwisu, co skutkuje brakiem możliwości skontaktowania z Klientem, brak podania adresu mailowego), próbę kontaktu z Klientem podejmowaną przez Serwis przyjmuje się jako skuteczną.

 

 1. GWARANCJA
  1. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji na okres 3 miesięcy od daty wykonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu, reballing, oprogramowanie oraz konserwacja, na które Serwis nie udziela gwarancji.
  2. Decyzję w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego Serwis wydaje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania sprzętu.
  3. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wykonane przez serwis.
  4. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez Serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją Serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
  5. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do Serwisu na swój rachunek – we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.
  6. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
   • – uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.);
   • – uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym
    w karcie gwarancyjnej urządzenia;
   • – uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy;
   • – przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie);
   • – części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu;
   • – części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.
  7. Sprzęt po zalaniu nie podlega gwarancji, podlega jej jedynie praca serwisu oraz nowe podzespoły.

 

 1. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU KOMPUTEROWEGO
  1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
  2. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
  3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od Serwisu czynników.
  5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
  6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi.
  7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące na nośnikach informacji znajdujące się w sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
  8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za częściową lub całkowitą utratę danych lub programów znajdujących się na dyskach twardych dostarczanych wraz ze sprzętem komputerowym do serwisu. Specyfika realizacji każdej naprawy przy znajdującym się w serwisowanym sprzęcie komputerowym nośniku danych, naraża te dane na uszkodzenie
   lub usunięcie.
  9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą Serwisu lub czas naprawy wydłuża się z przyczyn od Serwisu niezależnych (opóźnienia w dostawie, niedostępność towaru, czasowy brak możliwości technicznych dokonania naprawy) /art. 361-363 K.C./.

 

 1. ZABEZPIECZENIA
  1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje plomby gwarancyjne.
  2. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
  2. Każdy Klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.